Aydınlatma Metni ve KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI BİLGİLENDİRME METNİ

Emmoğlu Baklava Gıda Maddeleri Pazarlama Limited Şirketi olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı yasal düzenlemeler uyarınca şirketimiz ile olan mevcut ilişkiniz kapsamında değişkenlik göstereceği üzere şirketimiz ile ilişkili kişilerin kişisel verilerinin korunmasında izlenilecek usul, esas ve başvuru yöntemleri hakkında bilgilendirilmesi amacıyla işbu aydınlatma metni düzenlenmiştir.

 

TANIMLAR
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek ve tüzel kişidir. İşbu metin kapsamında veri sorumlusu Atatürk Cad. Cumhur Apt. No:52 Antakya/HATAY adresinde mukim Emmoğlu Baklava Gıda Maddeleri Pazarlama Limited Şirketi’dir.
İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişidir.
Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.
Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu ifade eder.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ VE İŞLEME AMACIMIZ
Kişisel verileri işleme amacımız şirketimiz ile aranızda var olan ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Bu kapsamda Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 5. ve 6. maddesinde belirtilen şartlara uymak kaydıyla, aşağıda belirtilen amaçlarla kişisel veriler işlenebilecektir;
Kişisel verileriniz çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, talep/şikayetlerin takibi, ücret politikasının yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, yetenek/kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİ AKTARMA YÖNTEMİMİZ

Kişisel Verileriniz, kanunlar ve sair mevzuat hükümlerinin çizdiği sınırlar dâhilinde yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve ilgili mevzuatın getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle sınırlı olmak üzere, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına veya kanunen yetkili özel hukuk kişilerine KVKK’nın 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMİMİZ VE HUKUKİ GEREKÇEMİZ

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilir. Kişisel verileriniz, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve açık rızanız hukuki sebeplerine dayalı olarak elde edilmektedir.  Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz tarafından kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik ve güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır. Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile şirketimizin veri akışlarından çıkarılacaktır.


İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
Herkes şirketimizin Atatürk Cad. Cumhur Apt. No:52 Antakya/HATAY adresine yazılı olarak veya “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğ” kapsamında öngörülen yöntemlerle başvurarak;
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
KVK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Şirketimizce talebe bağlı olarak kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ya da düzeltilmesi halinde aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

Dilediğiniz zaman Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi  “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğ” ve ilgili mevzuat uyarınca Emmoğlu Baklava Gıda Maddeleri Pazarlama Limited Şirketi’nin Atatürk Cad. Cumhur Apt. No:52 Antakya/HATAY adresine yazılı olarak veya anılan tebliğ kapsamında öngörülen yöntemlerle iletebilirsiniz.
Saygılarımızla,

Emmoğlu Baklava

Alışveriş Sepetim